Strona g³ówna

 

 

 

Tajemnic± sukcesu targów jest wydajne i wykwalifikowane po³±czenie rynków i ludzi.

My posiadamy kompetencje, których potrzebujecie.

Nic nie zast±pi rozmowy w cztery oczy. Podstaw± sukcesu w biznesie wci±¿ pozostaje osobisty kontakt. Jakie inne medium u³atwia nawi±zywanie bezpo¶rednich i o¿ywienie istniej±cych kontaktów miêdzy przedsiêbiorstwami i ich klientami jak nie targi?

Targi - platforma wymiany handlowej, forum innowacji oraz informacji warunkuj±ce sukces ekonomiczny na skalê ¶wiatow±.

U nas przysz³o¶æ zaczyna siê ju¿ dzisiaj, bo konsekwentnie inwestujemy w jako¶æ. Dziêki temu gwarantujemy nie tylko, ¿e udzia³ wystawców i odwiedzaj±cych w targach zakoñczy siê sukcesem, lecz tak¿e to, ¿e chêtnie do nas wracaj±.

 

Koelnmesse. We energize your business.

 

 

 

 
Koelnmesse 3.0 Broszura informacyjna

 

Miêdzynarodowa oferta serwisu Koelnmesse dostarcza skrojone na miarê us³ugi dla wystawców oraz odwiedzaj±cych. Organizujemy wasz udzia³ w targach we wszystkich aspektach - od zabudowy stoiska, poprzez serwis marketingowy, a¿ do podró¿y
i zakwaterowania.

Wydarzenia towarzysz±ce targom oraz profesjonalny personel targowy zatroszcz± siê o niezatarte wra¿enie, a oferta cateringowa uczyni was perfekcyjnymi gospodarzami na stoisku. Narzêdzia sukcesu Koelnmesse pomog± przy przygotowaniu i utrwaleniu biznesu zakoñczonego sukcesem, jak równie¿ przy indywidualnej wiêzi z klientem.

Us³ugi i serwis

 

 

   

Kind + Jugend

07.09. - 09.09.2023

 

   

DMEXCO

20.09. - 21.09.2023

 

   

Anuga

07.10. - 11.10.2023

 

   

aquanale

24.10. - 27.10.2023

 

   

FSB

24.10. - 27.10.2023

 

   

PMRExpo

28.11. - 30.11.2023

 

   

imm cologne

14.01. - 19.01.2024

 

   

ISM Cologne

28.01. - 31.01.2024

 

   

ProSweets Cologne

28.01. - 31.01.2024

 

   

spoga horse

03.02. - 05.02.2024

 

   

Eisenwarenmesse

03.03. - 06.03.2024

 

   

Anuga FoodTec

19.03. - 22.03.2024

 

   

h+h cologne

22.03. - 24.03.2024

 

   

polisMOBILITY

22.05. - 24.05.2024

 

   

The Tire Cologne

04.06. - 06.06.2024

 

   

spoga+gafa

16.06. - 18.06.2024

 

   

gamescom

20.08. - 25.08.2024

 

   

Anuga HORIZON

03.09. - 05.09.2024

 

   

INTERMOT

01.10. - 06.10,2024