Strona g³ówna

 

 

 

Tajemnic± sukcesu targów jest wydajne i wykwalifikowane po³±czenie rynków i ludzi.

My posiadamy kompetencje, których potrzebujecie.

Nic nie zast±pi rozmowy w cztery oczy. Podstaw± sukcesu w biznesie wci±¿ pozostaje osobisty kontakt. Jakie inne medium u³atwia nawi±zywanie bezpo¶rednich i o¿ywienie istniej±cych kontaktów miêdzy przedsiêbiorstwami i ich klientami jak nie targi?

Targi - platforma wymiany handlowej, forum innowacji oraz informacji warunkuj±ce sukces ekonomiczny na skalê ¶wiatow±.

U nas przysz³o¶æ zaczyna siê ju¿ dzisiaj, bo konsekwentnie inwestujemy w jako¶æ. Dziêki temu gwarantujemy nie tylko, ¿e udzia³ wystawców i odwiedzaj±cych w targach zakoñczy siê sukcesem, lecz tak¿e to, ¿e chêtnie do nas wracaj±.

 

Koelnmesse. We energize your business.

 

 

 

 
Koelnmesse 3.0 Broszura informacyjna

 

Miêdzynarodowa oferta serwisu Koelnmesse dostarcza skrojone na miarê us³ugi dla wystawców oraz odwiedzaj±cych. Organizujemy wasz udzia³ w targach we wszystkich aspektach - od zabudowy stoiska, poprzez serwis marketingowy, a¿ do podró¿y
i zakwaterowania.

Wydarzenia towarzysz±ce targom oraz profesjonalny personel targowy zatroszcz± siê o niezatarte wra¿enie, a oferta cateringowa uczyni was perfekcyjnymi gospodarzami na stoisku. Narzêdzia sukcesu Koelnmesse pomog± przy przygotowaniu i utrwaleniu biznesu zakoñczonego sukcesem, jak równie¿ przy indywidualnej wiêzi z klientem.

Us³ugi i serwis

 

 

   

Eisenwarenmesse

03.03. - 06.03.2024

 

   

Anuga FoodTec

19.03. - 22.03.2024

 

   

h+h cologne

22.03. - 24.03.2024

 

   

polisMOBILITY

22.05. - 24.05.2024

 

   

The Tire Cologne

04.06. - 06.06.2024

 

   

spoga+gafa

16.06. - 18.06.2024

 

   

gamescom

20.08. - 25.08.2024

 

   

Kind + Jugend

03.09. - 05.09.2024

 

   

DMEXCO

18.09. - 19.09.2024

 

   

ORGATEC

22.10. - 25.10.2024

 

   

PMRExpo

26.11. - 28.11.2024

 

   

INTERMOT

05.12. - 08.12.2024

 

   

imm cologne

12.01. - 16.01.2025

 

   

ISM

02.02. - 05.02.2025

 

   

ProSweets Cologne

02.02. - 05.02.2025

 

   

spoga horse

08.02. - 10.02.2025

 

   

IDS

25.03. - 29.03.2025

 

   

interzum

20.05. - 23.05.2025