Strona g³ówna

 

 

 

Tajemnic± sukcesu targów jest wydajne i wykwalifikowane po³±czenie rynków i ludzi.

My posiadamy kompetencje, których potrzebujecie.

Nic nie zast±pi rozmowy w cztery oczy. Podstaw± sukcesu w biznesie wci±¿ pozostaje osobisty kontakt. Jakie inne medium u³atwia nawi±zywanie bezpo¶rednich i o¿ywienie istniej±cych kontaktów miêdzy przedsiêbiorstwami i ich klientami jak nie targi?

Targi - platforma wymiany handlowej, forum innowacji oraz informacji warunkuj±ce sukces ekonomiczny na skalê ¶wiatow±.

U nas przysz³o¶æ zaczyna siê ju¿ dzisiaj, bo konsekwentnie inwestujemy w jako¶æ. Dziêki temu gwarantujemy nie tylko, ¿e udzia³ wystawców i odwiedzaj±cych w targach zakoñczy siê sukcesem, lecz tak¿e to, ¿e chêtnie do nas wracaj±.

 

Koelnmesse. We energize your business.

 

 
Koelnmesse 3.0 Broszura informacyjna

 

Miêdzynarodowa oferta serwisu Koelnmesse dostarcza skrojone na miarê us³ugi dla wystawców oraz odwiedzaj±cych. Organizujemy wasz udzia³ w targach we wszystkich aspektach - od zabudowy stoiska, poprzez serwis marketingowy, a¿ do podró¿y
i zakwaterowania.

Wydarzenia towarzysz±ce targom oraz profesjonalny personel targowy zatroszcz± siê o niezatarte wra¿enie, a oferta cateringowa uczyni was perfekcyjnymi gospodarzami na stoisku. Narzêdzia sukcesu Koelnmesse pomog± przy przygotowaniu i utrwaleniu biznesu zakoñczonego sukcesem, jak równie¿ przy indywidualnej wiêzi z klientem.

Us³ugi i serwis

 

 

   

imm cologne

19.01. - 23.01.2022

 

   

LivingKitchen

18.01. - 22.01.2023

 

   

ISM

31.01. - 03.02.2021

 

   

ProSweets Cologne

31.01. - 03.02.2021

 

   

spoga horse

06.02. - 08.02.2021

 

   

Eisenwarenmesse

21.02. - 24.02.2021

 

   

Asia-Pacific Sourcing

21.02. - 24.02.2021

 

   

IDS

10.03. - 13.03.2021

 

   

Anuga FoodTec

23.03. - 26.03.2021

 

   

h+h cologne

26.03. - 28.03.2021

 

   

interzum

04.05. - 07.05.2021

 

   

The Tire Cologne

18.05. - 20.05.2021

 

   

spoga+gafa

30.05. - 01.06.2021

 

   

Kind + Jugend

09.09. - 11.09.2021

 

   

Anuga

09.10. - 13.10.2021

 

   

aquanale

26.10. - 29.10.2021

 

   

FSB

26.10. - 29.10.2021

 

   

EXPONATEC COLOGNE

17.11. - 19.11.2021